Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 ước đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% so với tháng 7/2018 và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng năm 2018 ước đạt 10.403.893 lượt khách, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ tiêu Ước tính tháng 8/2018 (Lượt khách) 8 tháng năm 2018 (Lượt khách) Tháng 8/2018 so với tháng trước (%) Tháng 8/2018 so với tháng 8/2017 (%) 8 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 1.323.546 10.403.893 111,3 107,7 122,8 Chia theo phương tiện đến 1. Đường không 1.064.398 8.422.316 107,7 100,1 117,3 2.…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2018 ước đạt 1.188.817 lượt, tăng 0,5% so với tháng 06/2018 và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng năm 2018 ước đạt 9.080.347 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ tiêu Ước tính tháng 7. 2018 (Lượt khách) 7 tháng năm 2018 (Lượt khách) Tháng 7/2018 so với tháng trước (%) Tháng 7/2018 so với tháng 7.2017 (%) 7 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 1.188.817 9.080.347 100,5 114,7 125,4 Chia theo phương tiện đến 1. Đường không 988.329 7.357.918 100,2 108,9 120,2…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2018 ước đạt 1.183.102 lượt, tăng 1,9% so với tháng 5/2018 và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7.891.530 lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ tiêu Ước tính tháng 6/2018 (Lượt khách) 6 tháng năm 2018 (Lượt khách) Tháng 6/2018 so với tháng trước (%) Tháng 6/2018 so với tháng 6/2017 (%) 6 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 1.183.102 7.891.530 101,9 124,6 127,2 Chia theo phương tiện đến 1. Đường không 986.219 6.369.589 103,9 115,6 122,2…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2018 ước đạt 1.161.114 lượt, giảm 13,5% so với tháng 04/2018 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 5 tháng năm 2018 ước đạt 6.708.428 lượt khách, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ tiêu Ước tính tháng 5/2018 (Lượt khách) 5 tháng năm 2018 (Lượt khách) Tháng 5/2018 so với tháng trước (%) Tháng 5/2018 so với tháng 5/2017 (%) 5 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 1.161.114 6.708.428 86,5 119,4 127,6 Chia theo phương tiện đến 1. Đường không 948.863 5.383.370 88,8 112,0 123,5 2.…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2017 ước đạt 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 9 tháng năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ tiêu Ước tính tháng 9/2017 (Lượt khách) 9 tháng năm 2017 (Lượt khách) Tháng 9/2017 so với tháng trước (%) Tháng 9/2017 so với tháng 9/2016 (%) 9 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 975.952 9.448.331 79,4 118,6 128,4 Chia theo phương tiện đến 1. Đường không 831.141 8.013.599 78,2…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2017