Cơ sở lưu trú

Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000 – 2015

Năm

2000

2002

2004

2006

2007

2008

Số lượng cơ sở

3.267

4.390

5.847

7.039

9.080

10.406

Tăng trưởng (%)

 34,37

 33,2

 20,4

29,0

14,6

Số buồng

72.200

92.500

125.400

160.500

178.348

202.776

Tăng trưởng (%)

28,1

 35,6

 28,0

11,1

13,7

Công suất buồng bình quân (%)

49,9

60,0

60,7

59,9

Năm

2009

2010

2011

2012

2014

2015

Số lượng cơ sở

11.467

12.352

13.756

15.381

16.000

18.800

Tăng trưởng (%)

10,2

7,7

11,4

11,8

Số buồng

216.675

237.111

256.739

277.661

332.000

355.000

Tăng trưởng (%)

6,9

9,4

8,3

8,1

Công suất buồng bình quân (%)

56,9

58,3

59,7

58,8

Trong đó: Số lượng cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao (2013-2015)

Năm Tổng số Khách sạn 5 sao Khách sạn 4 sao Khách sạn 3 sao
Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng Số cơ sở Số buồng
2013 598 62.002 64 15.385 159 20.270 375 26.347
2014 640 66.728 72 17.659 187 22.569 381 26.500
2015 747 82.325 91 24.212 215 27.379 441 30.734
Nguồn: Số liệu do Trung tâm Thông tin du lịch tổng hợp từ Vụ Khách sạn (TCDL) và các Sở VHTTDL