Doanh nghiệp lữ hành

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2015
Nguồn:Tổng cục Du lịch