Doanh nghiệp lữ hành

essay writing company

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2015
Loại hình

 Năm

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Doanh nghiệp Nhà nước

119

94

85

69

68

58

13

9

9

8

7

Trách nhiệm hữu hạn

222

276

350

389

462

527

621

731

845

949

1.012

Cổ phần

74

119

169

227

249

285

327

371

428

474

475

Doanh nghiệp tư nhân

3

4

4

4

4

5

4

6

8

9

10

Liên doanh

10

11

12

12

12

13

15

15

15

15

15

Tổng số

428

504

620

701

795

888

980

1.132

1.305

1.456

1.519

 

Nguồn:Tổng cục Du lịch

reasearch paperessay writer servicecustom essay services