Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2016 ước đạt 926.642 lượt, tăng 14,1% so với tháng 10/2016 và tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 11 tháng năm 2016 ước đạt 9.004.039 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu Ước tính tháng 11/2016 (Lượt khách) 11 tháng năm 2016 (Lượt khách) Tháng 11/2016 so với tháng trước (%) Tháng 11/2016 so với tháng 11/2015 (%) 11 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 926.642 9.004.039 114,1 124,9 125,4 Chia theo phương tiện đến 1. Đường…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2016

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2016 ước đạt 812.017 lượt, giảm 0,1% so với tháng 9/2016 và tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 10 tháng năm 2016 ước đạt 8.077.397 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu Ước tính tháng 10/2016 (Lượt khách) 10 tháng năm 2016 (Lượt khách) Tháng 10/2016 so với tháng trước (%) Tháng 10/2016 so với tháng 10/2015 (%) 10 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 812.017 8.077.397 99,9 123,2 125,4 Chia theo phương tiện đến 1. Đường…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2016

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2016 ước đạt 813.007 lượt, giảm 9,6% so với tháng 8/2016 và tăng 28,0% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 9 tháng năm 2016 ước đạt 7.265.380 lượt khách, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu Ước tính tháng 9/2016 (Lượt khách) 9 tháng năm 2016 (Lượt khách) Tháng 9/2016 so với tháng trước (%) Tháng 9/2016 so với tháng 9/2015 (%) 9 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 813.007 7.265.380 90,4 128,0 125,7 Chia theo phương tiện đến 1. Đường…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2016

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2016 ước đạt 899.738 lượt, tăng 6,3% so với tháng 7/2016 và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 8 tháng năm 2016 ước đạt 6.452.373 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu Ước tính tháng 8/2016 (Lượt khách) 8 tháng năm 2016 (Lượt khách) Tháng 8/2016 so với tháng trước (%) Tháng 8/2016 so với tháng 8/2015 (%) 8 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 899.738 6.452.373 106,3 134,4 125,4 Chia theo phương tiện đến 1. Đường…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2016

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2016

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2016 ước đạt 846.311 lượt, tăng 20,8% so với tháng 6/2016 và tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 7 tháng năm 2016 ước đạt 5.552.635 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu Ước tính tháng 7/2016 (Lượt khách) 7 tháng năm 2016 (Lượt khách) Tháng 7/2016 so với tháng trước (%) Tháng 7/2016 so với tháng 7/2015 (%) 7 tháng 2016 so với cùng kỳ năm trước (%) Tổng số 846.311 5.552.635 120,8 141,2 124,0 Chia theo phương tiện đến 1. Đường…

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2016