Tổng thu du lịch

custom writing servicecoursework writing help

 

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng)

17,40

20,50

23,00

22,00

26,00

30,00

51,00

56,00

Tốc độ tăng trưởng (%)  

17,8

12,2

-4,3

18,2

15,4

70,0

9,8

 

Chỉ tiêu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng thu từ khách du lịch (nghìn tỷ đồng)

60,00

68,00

96,00

130,00

160,00

200,00

230,00

337,83*

Tốc độ tăng trưởng (%)

7,1

13,3

41,2

35,4

23,1

25,00

15,0

* Theo phương pháp thống kê mới

Nguồn: Tổng cục Du lịch

write my essay for mebook report